نرم افزارهای آموزشی انیاک - دانلود مستقیم


برای استفاده از نرم افزار آموزشی نیاز به نصب Shockwave Player میباشد.

آموزش Windows 7 - منو و فصلهای اول و دوم

آموزش Excel 2007- فصل اول
آموزش Excel 2007- فصل دوم
آموزش Excel 2007- فصل سوم


تمرین تعاملی و تست آموزشی PowerPoint 2003 - دانلود فایلعضویت در خبرنامه انیاک

 res :