آموزش زبان برنامه نویسی C

زبان برنامه نویسی سی C

آموزش زبان برنامه نویسی C (زبان برنامه نویسی سی C) به روشهای زیر قابل استفاده است :


زبان برنامه نویسی سی C
دانلود کامل دوره
زبان برنامه نویسی سی C

با دانلود مستقیم از سایت استفاده از چند بخش اول نرم افزار آموزش زبان برنامه نویسی C رایگان میباشد

در نرم افزار آموزشي C با دستوارت و برنامه نويسي به زبان C آشنا ميشويد. مطالبي که در آموزش زبان برنامه نويسي C مطرح ميگردد به شرح زير است:

مقدمه
طراحي الگوريتم
تعريف برنامه
آشنايي با محيط Turbo C
ساختار برنامه

تعريف انواع داده ها
تعريف چند متغير در برنامه
تعريف مقادير ثابت
تعريف انواع عملگرها

مقدمه
عملکرد تابع Printf
تعيين طول ميدان در تابع Printf
تابع Scanf
توابع getch و getche
توابع putch و putchr

مقدمه
ساختار تکرار While
ساختار تکرار do ... while
ساختار تکرار for
ساختار تکرار for
ساختار تصميم گيري if
ساختار تصميم گيري switch

مقدمه
تعريف تابع
چگونگي پياده سازي تابع در برنامه
استفاده از عملگر آدرس (&)
توابع بازگشتي
انواع کلاسهاي حافظه

تعريف آرايه
استفاده از آرايه در برنامه
ارسال آرايه ها به توابع
جستجو در آرايه ها
آرايه هاي دو بعدي
انواع آريه ها

تعريف رشته در زبان C
تعريف تابع strlen
عملکرد تابع gets
عملکرد تابع puts
استفاده از توابع از پيش تعريف شده
عملکرد تابع strset
عملکرد تابع go

تعريف اشاره گر در زبان C
نحوه استفاده از اشاره گرها
دستور انتساب (=)
اشاره گرهاي تابع
عملکرد تابع malloc
عملکرد تابع first

تعريف فايل
نحوه دسته بندي فايلها
نحوه ايجاد فايل
نحوه بستن يک فايل
عملکرد تابع putc
عملکرد تابع fputs و fgets
عملکرد توابع fprintf و fscanf
عملکرد تابع fread
عملکرد تابع rewind
عملکرد تابع ferror

مقدمه
نحوه تعريف ساختمان
استفاده از دستور انتساب =
عملکرد دستور typedef
عملکرد تابع func

و چندين نکته آموزشي ديگر در زبان برنامه نويسي C


پشتیبانی
09123117912 واتس آپ