آموزش Primavera Project Planner ( پریماورا )

آموزش پریماورا P3

آموزش Primavera Project Planner ( پریماورا ) (آموزش پریماورا P3) به روشهای زیر قابل استفاده است :


آموزش پریماورا P3
دانلود کامل دوره
آموزش پریماورا P3

با دانلود مستقیم از سایت استفاده از چند بخش اول نرم افزار آموزش Primavera Project Planner ( پریماورا ) رایگان میباشد

نرم افزار Primavera Project Planner یک نرم افزار قوی در ضمینه کنترل پروژه است. در نرم افزار آموزش Primavera Project Planner مباحث زیر را بررسی میکنیم.

مقدمه
مراحل نصب نرم افزار Primavera Project Planner
روش اجراي نرم افزار Primavera Project Planner
محيط نرم افزار Primavera Project Planner
ايجاد يک پروژه جديد در Primavera Project Planner
نحوه بستن پروژه
روش باز کردن پروژه
خارج شدن از نرم افزار

مقدمه
تعريف ديکشنري تقويم (Calendars)
تنظيم تقويم عمومي پروژه
ايجاد يک تقويم جديد
حذف تقويم


مقدمه
تعريف ديکشنري کدهاي فعاليت (Activity Codes)
وارد کردن فعاليت ها
فرم فعاليت يا Activity Form
انواع نمودارها

مقدمه
تعريف ديکشنري کدهاي پروژه
تعريف ديکشنري ساختار شکستن فعاليت
ايجاد ديکشنري WBS
منابع (Resources)
ايجاد ديکشنري منابع
تعريف ديکشنري منحني هاي منابع
ديکشنري شماره حسابهاي هزينه
بررسي Custom Data Items

مقدمه
تخصيص منابع به فعاليتها
فرم منبع (Resources)
فرم هزينه (Cost)
فرم بودجه (Budget)
فرم قيدهاي زماني (Constraints)
فرم پيش نياز (Predecessors)
فرم پس نياز (Successors)
فرم يادداشت (Log)

قوانين Autocost
تنظيم قوانين Autocost
پنجره قوانين Autocost

مقدمه
روشهاي زمانبندي در P3
تنظيم گزينه هاي زمانبندي
شروع عمل زمانبندي

مقدمه
کار با Layoutها
استفاده از فيلترها (Filter)
روش به کارگيري فيلترها

مقدمه
فرمت دهي صفحه نمايش بارچات (Bar Chart)
ستونها (Columns)
تغيير فرمت نمايش تاريخ
تغيير اندازه رديف
تنظيم ميله هاي بارچارت
تنظيم ميله فعاليت هاي صفحه بارچارت
خطوط شبکه اي
تغيير فونت متن پروژه
تغيير رنگ صفحه نمايش

سازماندهي، گروه بندي و مرتب سازي
خلاصه سازي داده ها (Summarize)
نحوه خارج کردن از حالت خلاصه سازي
تغيير و اصلاح صفحه نمايش PERT
نماي Cosmc View

استفاده از نمودار s پيش بيني و واقعي
ايجاد يک پروژه هدف
انجام تغييرات کلي در پروژه هدف
جايگزين کردن تقويم ها و ديکشنري ها در پروژه هدف
انتخاب فعاليت ها جهت به هنگام سازي در پروژه هدف

مقدمه
اطلاع رساني و گزارش گيري پروژه
به هنگام رساني و ثبت پيشرفتهاي پروژه
Data Date
تخمين پيشرفت فعاليتها
به هنگام سازي فعاليت ها به صورت دستي
رسم خط پيشرفت بر مبناي پيشرفت واقعي
تحليل هزينه ها و زمانبندي انجام شده

مقدمه
ايجاد يک Global Change
تعريف عبارت هاي شرطي
نکاتي هنگام اجراي Global Change

مقدمه
انواع گزارشهاي جدولي
ايجاد گزارشها
نرم افزار Primavera Look
گزارش زمانبندي (Shedule Report)
گزارش هاي منابع و هزينه (Cost Report)
گزارش هاي جدولي هزينه و منابع (Tabular Resource/Cost Report)
گزارش هاي ماتريسي (Matrix Report)
گزارش هاي سفارشي (Custom Report Writer)

مقدمه
گزارشبارچارت
گزارش هاي گرافيکي بر اساس منطق زمانبندي پروژه
گزارش هاي گرافيکي منطق شبکه CPM پروژه
گزارش هاي گرافيکي منابع و هزينه ها

مقدمه
کپي کردن پروژه ها
حذف پروژه ها
تلفيق پروژه ها
خلاصه سازي پروژه ها
تهيه پشتيبان از پروژه ها و پروژه هاي گروهي (Back Up)
بازيابي پروژه ها و پروژه هاي گروهي

مقدمه
تبديل يک پروژه P3 به پروژه MSProject
تبديل يک پروژه MPX به پروژه P3

مقدمه
خارج ساختن يک پروژه از پروژه گروهي
بازگرداندن يک پروژه به پروژه گروهي مورد نظر
تعيين اينکه يک پروژه خارج از پروژه گروهي است يا خير

و چندین نکته آموزشی دیگر در نرم افزار آموزش Primavera Project Planner


پشتیبانی
09123117912 واتس آپ