آموزش کتیا Catia

آموزش کتیا

آموزش کتیا Catia (آموزش کتیا ) به روشهای زیر قابل استفاده است :


آموزش کتیا
دانلود کامل دوره
آموزش کتیا
شماره شناسنامه اثر
27-221940-11

با دانلود مستقیم از سایت استفاده از چند بخش اول نرم افزار آموزش کتیا Catia رایگان میباشد

سرفصلهای آموزش Catia V5 به شرح زیر است:

شروع کار با CATIA
آشنايي با محيط CATIA
ورود به محيط طراحي دو بعدي (Sketcher)
آشنايي با تنظيمات اوليه محيط کار
رسم نقطه در محيط ترسيم دوبعدي
رسم خط در محيط ترسيم دوبعدي
آشنايي با ابزار Break در کتیا
آشنايي با ابزار Trim
گرد کردن گوشه‌هاي پروفيل با استفاده از ابزار Corner
ايجاد پخ در گوشه‌ها با استفاده از ابزار Chamfer
آشنايي با انواع روشهاي قيدگذاري پروفيل در کتیا
ذخيره پروفيل ترسيم شده
خروج از CATIA

باز کردن فايل‌هاي موجود در کتیا
وارد کردن پروفيل از محيط دوبعدي به محيط طراحي قطعه
ايجاد يک قطعه سه‌بعدي از روي پروفيل با استفاده از ابزار Pad
آشنايي با پنجرة Named Views
گرد کردن لبه‌هاي تيز قطعه با استفاده از ابزار Edge Fillet
ايجاد پخ در لبه‌هاي قطعه با استفاده از ابزار Chamfer
ايجاد سوراخ بر روي قطعه با استفاده از ابزار Hole
کار با ابزار الگوبرداري (Rectangular Pattern )
ويرايش قيدهاي ايجاد شده در کتیا

جابجا کردن قطعه نسبت به سيستم مختصات
دوران دادن قطعه نسبت به سيستم مختصات
قرينه کردن قطعهدر کتیا
ايجاد يک قرينه جديد از قطعه
تغيير دادن مقياس (Scale) قطعه
نسبت دادن يک ماده به قطعه

ايجاد نقشه از روي يک قطعه
ايجاد يک کاغذ جديد در Catia
ايجاد نماهاي دلخواه در يک کاغذ
حذف يک نما در Catia
کپي کردن يک نما از يک کاغذ به کاغذ ديگر
جابجا کردن نماها
ايجاد نماي جزئيات
تغيير مقياس (Scale) يک نما

اضافه کردن متن به يک نما
پيکربندي متون اضافه شده به نما
ايجاد فلش راهنما (Lead)
اضافه کردن انواع خطوط اندازه‌گذاري به نقشه
ايجاد جدول عناوين در نقشه
اضافه کردن تصاوير گرافيکي به نقشه
چاپ نقشه در Catia

آشنايي با محيط طراحي اسمبلي
کار با ابزار الگوبرداري دايره‌اي (Circular Pattern)
ايجاد قرينه از يک طرح دو بعدي
کار با ابزار Plane در کتیا
ايجاد يک قطعه با استفاده از دستورات منطقي
آشنايي با دستور منطقي Remove
آشنايي با دستور منطقي Add

وارد کردن قطعات طراحي شده به محيط طراحي اسمبلي
جابجايي و دوران قطعه با استفاده از ابزار Manipulation
آشنايي با ابزار Contact Constraint
آشنايي با ابزار Concidence Constraints
ويرايش قطعه در محيط طراحي اسمبلي
ايجاد ليست قطعات به کار رفته در اسمبلي Bill Of Material
آشنايي با ابزار آناليز و تحليل قيدهاي موجود در اسمبلي (Constraint Analysis)
پيدا کردن برخوردها و تورفتگي‌ها در اسمبلي Compute Clash
آشنايي با ابزارهاي اندازه‌گيري در محيط طراحي اسمبلي
آشنايي با ابزارهاي آناليز اسمبلي
اضافه کردن متن به اسمبلي
مشاهده اسمبلي بصورت مجزا

آشنايي با محيط طراحي مدلهاي سيمي و سطحي (Wireframe and Surface Design)
ايجاد سيستم‌هاي مختلف محلي
تعيين سيستم مختصات محلي فعال
ايجاد نقطه در محيط طراحي مدلهاي سيمي و سطحي
رسم خط در محيط طراحي مدلهاي سيمي و سطحي
ايجاد صفحه (Plane) بر روي مدل
گرد کردن گوشه‌هاي تيز در محيط طراحي مدلهاي سيمي و سطحي
آشنايي با ابزار Split در Catia
آشنايي با ابزار Fill در Catia

آشنايي با ابزار Sweep
کار با ابزار Extrud
تغيير دادن رنگ قطعه
آشنايي با ابزار Offset
کار با ابزار Join در کتیا
آشنايي با ابزار Close Surface از محيط طراحي قطعه
آشنايي با ابزار Pocket در کتیا
استفاده از دستورات Copy و Paste در طراحي قطعات

آشنايي با محيط DUM Navigator
آشنايي با ابزار Horizontal Ground
استفاده از وضعيت Fly Mode براي بررسي قطعه
کار با نور در محيط DUM Navigator
بزرگنمايي قسمتي از قطعه با استفاده از ابزار Magnifier
آشنايي با ابزارهاي اندازه‌گيري و جابجايي قطعه در محيط DUM Navigator
آشنايي با محيط Real Time Rendering
ايجاد فضاي مجازي در کتیا
نورپردازي در محيط Real Time Rendering
پردازش (Render) محيط طراحي Real Time Rendering
ذخيره تصوير محيط پردازش شده


پشتیبانی
09123117912 واتس آپ