آموزش شيمي 2 سال دوم - تجربي و رياضي

آموزش شيمي 2 سال دوم - تجربي و رياضي

آموزش شيمي 2 سال دوم - تجربي و رياضي (آموزش شيمي 2 سال دوم - تجربي و رياضي) به روشهای زیر قابل استفاده است :


آموزش شيمي 2 سال دوم - تجربي و رياضي
دانلود کامل دوره
آموزش شيمي 2 سال دوم - تجربي و رياضي

با دانلود مستقیم از سایت استفاده از چند بخش اول نرم افزار آموزش شيمي 2 سال دوم - تجربي و رياضي رایگان میباشد

در آموزش شيمي 2 سال دوم دبیرستان رشته تجربي و رياضي مباحث زير تدريس ميشوند

مقدمه
مطالعه ساختار ماده
الکترون نخستين ذره زيراتمي شناخته شده
پرتوزايي
ديگز ذره هاي سازنده اتم
عدد جرمي و ايزوتوپ ها
جرم يک اتم
آتش بازي و کشف ساختار اتم
طيف نشري خطي هيدروژن
مدل اتمي بور
مدل کوآنتومي اتم
چهارمين عدد کوآنتومي و اصل طرد پائولي
آرايش الکتروني اتم
اصل آفبا و جدول تناوبي عنصرها
تست هاي درست و نادرست
تمرين هاي تعاملي
تست هاي کنکور

سرگذشت جدول تناوبي عنصرها
جدول تناوبي امروزي عنصرها
ويژگي هاي گروهي عنصرها
گروه اول- فلزهاي قليايي
گروه دوم- فلزهاي قليايي خاکي
گروه هاي سوم تا دوازدهم- عنصرهاي واسطه
عنصرهاي گروه هاي سيزدهم تا هجدهم
هيدروژن، يک خانواده تک عضوي
آشنايي با برخي روندهاي تناوبي
روند تغيير شعاع اتمي در جدول تناوبي عنصرها
روند تناوبي تغيير الکترونگاتيوي عنصرها
تست هاي درست و نادرست
تمرين هاي تعاملي
تست هاي کنکور

مقدمه
قاعده هشتايي(اوکتت) و واکنش پذيري اتم ها
يون هاي تک اتمي
ترکيب هاي يوني
خواص ترکيب هاي يوني
يون ها در بلور ترکيب هاي يوني
تشکيل شبکه بلور با آزاد شدن انرژي همراه است
ترکيب هاي يوني دوتايي
يون هاي چند اتمي
برخي نمک ها آب تبلور دارند
تست هاي درست و نادرست
تمرين هاي تعاملي
تست هاي کنکور

مقدمه
تشکيل پيوند کووالانسي
طول پيوند با انرژي پيوند نسبت عکس دارد
پيوندهاي کووالانسي قطبي و ناقطبي
مولکول ها را چگونه نمايش مي دهند؟
ساختارهاي لوويس براي مولکول هاي چند اتمي
اشتراک بيش از يک جفت الکترون
پيوند داتيو
نام گذاري ترکيب هاي مولکولي
پيشوند، ريشه نام عنصر و پسوند
نام گذاري با استفاده از عدد اکسايش
تعيين عددهاي اکسايش از روي فرمول شيميايي
چگونه فرمول شيميايي را نمايش مي دهند؟
فرمول مولکولي
فرمول ساختاري
پيش بيني شکل هندسي مولکول ها
تعيين شکل هندسي مولکول از روي ساختار لوويس
چه نيرويي مولکول ها را کنار هم نگاه مي دارد؟
توزيع ناهمگون الکترون ها روي مولکول
پيوندهاي هيدروژني
تست هاي درست و نادرست
تمرين هاي تعاملي
تست هاي کنکور

مقدمه
کربن عنصري شگفت انگيز
الماس و گرافيت جامدهايي با شبکه کووالانسي
ترکيب هاي آلي
گروه هاي عاملي و دسته بندي ترکيب هاي آلي
نام گذاري ترکيب هاي آلي
نام گذاري هيدروکربن هايي راست زنجير
نام گذاري آلکن ها و آلکين ها بر مبناي نام آلکان ها
نام گذاري هيدرو کربن هاي شاخه دار
هيدروکربن هاي حلقوي
تست هاي درست و نادرست
تمرين هاي تعاملي
تست هاي کنکور

توجه کنيد که محتواي آموزشي نرم افزار آموزش شیمی دوم دبيرستان بر اساس کتاب وزارت آموزش و پرورش در سال 1386 توليد شده است


پشتیبانی
09123117912 واتس آپ