آموزش رياضيات 2 سال دوم- تجربي و رياضي

آموزش رياضيات 2 سال دوم- تجربي و رياضي

آموزش رياضيات 2 سال دوم- تجربي و رياضي (آموزش رياضيات 2 سال دوم- تجربي و رياضي) به روشهای زیر قابل استفاده است :


آموزش رياضيات 2 سال دوم- تجربي و رياضي
دانلود کامل دوره
آموزش رياضيات 2 سال دوم- تجربي و رياضي

با دانلود مستقیم از سایت استفاده از چند بخش اول نرم افزار آموزش رياضيات 2 سال دوم- تجربي و رياضي رایگان میباشد

در آموزش ریاضیات سال دوم دبیرستان رشته ریاضی و تجربی مباحث زیر تدریس میشوند

تعيين علامت دوجمله اي درجه اول
تمرين
تعيين علامت سه جمله اي درجه دوم
تمرين
حل معادله شامل عبارات گويا و اصم
تمرين
تست هاي کنکور

رابطه و تابع
تمرين
مشخص کردن يک تابع
تمرين
تمرينات دوره اي
قرينه يک نقطه نسبت به مبداء مختصات
تمرين
تست هاي کنکور


ماتريس
ضرب ماتريس ها
تمرين
جمع ماتريس ها
دستگاه هاي دو معادله و دو مجهول
دترمينان
حل معادلات
تمرين
تست هاي کنکور

رسم توابع مثلثاتي
تمرين
تابع جزء صحيح
تمرين
توابع نمايي و لگاريتم
تمرين
تمرينات دوره اي
تست هاي کنکور

دنباله اعداد
تمرين
تصاعد حسابي
تمرين
مجموع جملات يک تصاعد عددي
تمرين
تصاعد هندسي
تمرين
مجموع جملات يک تصاعد هندسي
تمرين
تست هاي کنکور
تمرين هاي تکميلي

محاسبه نسبتهاي مثلثاتي
تمرين
حل معادلات مثلثاتي
تمرين
تمرينات دوره اي
تست هاي کنکور

بردار
تمرين
تجزيه يک بردار
تمرين
تست هاي کنکور

اصل شمارش
تمرين
جايگشت
فاکتوريل
تمرين
ترکيب
تمرين
احتمال
تمرين
تمرينات دوره اي
تست هاي کنکور
تمرين هاي تکميلي

توجه کنيد که محتواي آموزشي نرم افزار آموزش رياضي دوم دبيرستان بر اساس سرفصلهای کتاب وزارت آموزش و پرورش در سال 1386 توليد شده است


پشتیبانی
09123117912 واتس آپ