آموزش جبر و احتمال سال سوم- رياضي

آموزش جبر و احتمال سال سوم- رياضي

آموزش جبر و احتمال سال سوم- رياضي (آموزش جبر و احتمال سال سوم- رياضي) به روشهای زیر قابل استفاده است :


آموزش جبر و احتمال سال سوم- رياضي
دانلود کامل دوره
آموزش جبر و احتمال سال سوم- رياضي

با دانلود مستقیم از سایت استفاده از چند بخش اول نرم افزار آموزش جبر و احتمال سال سوم- رياضي رایگان میباشد

در آموزش جبر و احتمال سال سوم رياضي مباحث زير تدريس ميشوند

درک شهودي
استدلال تمثيلي يا قياسي
استدلال استقرايي
محدوديت استدلال استقرايي
استقراي رياضي
استقراي تعميم يافته
استدلال استنتاجي
مثال نقيض
قضاياي شرطي
اثبات بازگشتي
برهان خلف(اثبات غيرمستقيم)
اصل لانه کبوتر
تست هاي کنکور
تمرين هاي تکميلي

مجموعه
زيرمجموعه
مجموعه تواني
نمايش هندسي مجموعه ها
جبر مجموعه ها
حاصلضرب دکارتي دو مجموعه
رابطه
افراز يک مجموعه
رابطه هم ارزي
تست هاي کنکور
تمرين هاي تکميلي

مقدمه
پديده هاي تصادفي
فضاهاي نمونه اي
پيشامدهاي تصادفي
عمليات بر روي پيشامدها
تست هاي کنکور

مقدمه
احتمال هم شانس در فضاهاي گسسته
احتمال دوجمله اي
احتمال غيرهم شانس در فضاهاي گسسته
احتمال يک پيشامد اختياري
احتمال در فضاهاي پيوسته
قوانين احتمال
ست هاي کنکور
تمرين هاي تکميلي

توجه کنيد که محتواي آموزشي نرم افزار آموزش جبر و احتمال دبيرستان بر اساس کتاب وزارت آموزش و پرورش در سال 1386 توليد شده است


پشتیبانی
09123117912 واتس آپ