آموزش Borland Delphi 2005

آموزش دلفی از مقدماتی تا پیشرفته

آموزش Borland Delphi 2005 (آموزش دلفی از مقدماتی تا پیشرفته) به روشهای زیر قابل استفاده است :


آموزش دلفی از مقدماتی تا پیشرفته
دانلود کامل دوره
آموزش دلفی از مقدماتی تا پیشرفته

دلفی يكي از قدرتمند ترين زبانهاي برنامه نويسي است كه توسط شركت بورلند تهيه شده است. قدرت و انعطاف اين زبان را در عين سادگي ميتوان با كامپايلرهاي مطرحي همچون ++ Visual Cو #C مقايسه نمود. به همين دليل، طرفداران استفاده از اين زبان بطور مرتب در حال افزايش هستند.


شروع کار با Delphi
آشنايي با محيط دلفي
آشنايي با برگه Properties
آشنايي با برگه Events
اجراي برنامه هاي نوشته شده در Delphi
ذخيره کردن پروژه ها


شروع پروژه ماشين حساب
کار با کنترل Button
تغيير عنوان روي کنترل
تغيير اندازه کنترل
تعيين محل قرارگيري کنترل روي فرم
کار با کنترل Edit
تعيين مشخصات قلم کنترل ها
آشنايي با رويدادها (Event)
آشنايي با اصول کدنويسي
کار با انواع متغيرها


باز کردن يک پروژه موجود
ساختار تصميم گيري If Then Else
انواع عملگرها در دلفي
ساختار تصميم گيري Case
آشنايي با کنترل Panel
تغيير آيکون پنجره برنامه
ساخت فايل اجرايي (EXE)
ساختار حلقه For
آشنايي با کنترل هاي ListBox و ComboBox
ساختار حلقه While
ساختار حلقه Repeat


روش طراحي منوها
آشنايي با کنترل Memo
آشنايي با کنترل Main Menu
استفاده از منوهاي پيش ساخته
نحوه ايجاد منوهاي فرعي
استفاده از کليد دسترسي در منوها
استفاده از گرافيک در منوها
طراحي منوهاي ميانبر (شناور) در دلفي
برنامه نويسي براي گزينه هاي منو
افزودن يک فرم جديد به برنامه
آشنايي با پنجره Object Repository
آشنايي با کنترل Lable
آشنايي با کنترل Image


آشنايي با کنترل هاي گفتگو (Dialog Box)
آشنايي با برگه Dialogs
کار با کنترل Save Dialog
آشنايي با کنترل Open Dialog
کار با تابع MessageDlg
آشنايي با کنترل Font Dialog
کار با کنترل Color Dialog
آشنايي با کنترل Timer


گرافيک در دلفي
آشنايي با کنترل Shape
نمايش تصاوير گرافيکي
آشنايي با کلاسهاي گرافيک
آشنايي با کنترل BitBtn
رسم خطوط با استفاده از کدنويسي
روش ترسيم مستطيل، دايره و بيضي
درج متن در پرده ترسيم
بارگذاري يک تصوير گرافيکي
ذخيره يک تصوير گرافيکي
افزودن Help کوتاه (ToolTip)
افزودن نوار وضعيت به برنامه
آشنايي با کنترل Media Player
پخش يک فايل صوتي
آشنايي با توابع API
کار با توابع sndPlaySound


بانکهاي اطلاعاتي در دلفي
کار با برنامه Database Desktop
ايجاد يک بانک اطلاعاتي جديد
ذخيره بانک اطلاعاتي ايجاد شده
باز کردن يک بانک اطلاعاتي
ويرايش اطلاعات موجود در بانک اطلاعاتي
اتصال بانک اطلاعاتي به يک برنامه
آشنايي با کنترلهاي مشاهده محتوي بانک اطلاعاتي
آشنايي با کنترل DBNavigator


کار با برنامه Rave
آشنايي با محيط Rave Report
نحوه طراحي گزارش
نمايش اطلاعات موجود در بانک اطلاعاتي در يک گزارش
کار با خاصيت BandStyle
اتصال گزارش به برنامه


مفاهيم ActiveX و COM
تعريف کلاس COM
ويرايش کتابخانه نوع (Type Library Editor)
ايجاد يک Method براي COM
آشنايي با برنامه کمکي TREGSVR
اضافه کردن کتابخانه هاي جديد COM به User


آشنايي با برنامه Install Shield Express
ايجاد يک پروژه نصب
اضافه کردن فايل به برنامه نصب
ايجاد ميانبر براي فايلهايي که نصب مي شوند
تغيير در برنامه نصب ايجاد شده
ساخت برنامه نصب نهايي


-آشنايي با محيط Delphi
- كار با كنترلها و فرمها
- نحوه كار با انواع داده ها و عملگرها
- ساختارهاي تصميم گيري و تكرار
- ايجاد و استفاده از منوها
- ساخت پنجره هاي گفتگو (Dialog Box)
- گرافيك پيشرفته در Delphi
- كار با صوت و فيلم (قابليتهاي Multimedia)
- آشنايي با برنامه Database Desktop
- كار با پايگاههاي داده (Database)
- توليد و چاپ گزارشات
- آشنايي با برنامه Rave Report
- كار با توابع API
- توليد كنترلهاي جديد (Component)
- ايجاد و استفاده از ActiveX و COM
-ساخت بسته Setup
- و چندین نکته دیگر در آموزش بورلند دلفی ....


پشتیبانی
09123117912 واتس آپ