آموزش Mechanical Desktop 2006

اموزش از مقدماتی تا پیشرفته (مکانیکال)

آموزش Mechanical Desktop 2006 (اموزش از مقدماتی تا پیشرفته (مکانیکال)) به روشهای زیر قابل استفاده است :


اموزش از مقدماتی تا پیشرفته (مکانیکال)
دانلود کامل دوره
اموزش از مقدماتی تا پیشرفته (مکانیکال)

مکانیکال دسک تاپ که به اختصار MDT نیز گفته می شود، یک نرم افزار قدرتمند برای طراحی قطعات صنعتی و مدلهای سه بعدی قابل استفاده در دستگاههای CNC است.
کسی که از این برنامه استفاده می کند، باید با اصول طراحی صنعتی و مقدمات کار با AutoCAD آشنا باشد.


آشنايي با Mechanical Desktop
آشنايي با محيط Mechanical Desktop
معرفي پنجره Option
نحوه ترسيم طرح اوليه
پروفايل سازي طرح
روشهاي مقيد کردن طرح
اندازه گذاري (تعيين ابعاد ) مدل


کار با نماهاي سه بعدي
چرخش ديناميکي قطعات
آ?شنايي با مفاهيم (قطعه) و (اجزا)
برجسته سازي پروفايل
دوران دادن پردفايل
ويرايش کردن اجزاي موجود در طرح


ايجاد صفحات فعال طراحي
کار با اجزاي ترسيمي (Sketched Features)
- تمرين عملي 1
- تمرين عملي 2
کار با اجزاي موضوعي (Placed Features)
- تمرين عملي 1
- تمرين عملي 2
روش سوراخکاري قطعات


آشنايي با برگه AM: Drawing
ايجاد نماهاي ترسيمي جديد (Drawing Views)
- تمرين عملي 1
افزودن نماهاي ترسيمي جديد
آشنايي با نماهاي چندگانه (Multiple Views)
کار با نماهاي برشي (Selections Views)
- تمرين عملي 2
استفاده از پنجره Create Drawing View در نماهاي برشکار با محورهاي کاري و صفحات کاري
- تمرين عملي
نحوه استفاده از نقاط کاري (Work Point)
شيوه روياندن پروفايل با کمک مسيرها
- تمرين عملي 1
- تمرين عملي 2
- تمرين عملي 3
- تمرين عملي 4
ترکيب مقاطع مختلف با اشکال مختلف
ايجاد خمش در قطعات


کار با پروفايلهاي چند گانه
شيوه بستن طرح با کمک لبه ها
ساخت متون برجسته
روش کپي کردن طرحها
آشنايي با Automatic Dimensioning و Power Diemension
نحوه نمايش اندازه گذاريها


توقيف اجزاء (Feature Suppression)
تغيير دادن ايجاد قطعات
ايجاد جدار نازک (پوسته)
شيبدار کردن وجوه
کار با آرايه ها (Pattern)
آشنايي با انواع آرايه در Mechanical Desktop
- تمرين عملي 1 (کاربرد آرايه ها)
- تمرين عملي 2 (کپي کردن اجزاي يک طرح)
- تمرين عملي 3 (مرتب کردن اجزاء در مرورگر)
افزودن قطعات جديد به طرح
ايجاد قطعات قرينه
تقسيم يک قطعه به قطعات کوچکتر


معرفي روشهاي مونتاژ قطعات
آشنايي با پنجره Assembly Catalog
وارد کردن يک فايل به طرح
اجزاء اسمبلي و قيدهاي اسمبلي
نمايش درجات آزادي يک قطعه
آشنايي با انواع قيدهاي اسمبلي
ايجاد و ويرايش صحنه (Scene)


آشنايي با قطعات استاندارد مهندسي
اتصالات پيچ و مهره
شفتهاي سه بعدي
تيرهاي فولادي و قطعات ديگر
محاسبات مهندسي قطعات
- ممان اينرسي
- خط خمش
- شفت
- پيچ و مهره
- ياتاقان
تحليل تنش به روش المان محدود (FEA)
تعيين نقاط مهار جسم (Supports)
تعيين بارهاي وارد بر جسم (Loads)


- ایجاد طرحهای دو بعدی و سه بعدی
- کار با نماهای مختلف
- استفاده از صفحات طراحی
- برجسته سازی، دوران و ویرایش قطعات
- استفاده از عملگرهای Boolean
- روشهای گرد کردن و پخ زدن لبه ها
- نحوه سوراخکاری ساده و ایجاد رزوه
- ایجاد و کار در نماهای ترسیمی
- آشنایی با صفحات، محورها، نقاط کاری و مسیرهای سه بعدی
- استفاده از دستورات Sweep و Loft
- تکنیکهای پیشرفته اندازه گذاری و قید گذاری
- روشهای توقیف اجزا Feature Suppression
- ایجاد پوسته (Shell)
- کار با انواع آرایه ها
- قرینه سازی، ترکیب و تقسیم قطعات
- نحوه مونتاژ کردن قطعات (Assembling)
- ایجاد صحنه های مختلف برای یک طرح
- آشنایی با قطعات و اجزای استاندارد
- کار با نرم افزار جانبی PowerPack
- محاسبات مهندسی ممان اینرسی، خط خمش، شفت، پیچ و مهره، یاتاقان
- تحلیل تنش به روش المان محدود (FEA)
- و چندین نکته دیگر در آموزش مکانیکال دسکتاپ ...


پشتیبانی
09123117912 واتس آپ