آموزش Excel 2007

آموزش اکسل 2007

آموزش Excel 2007 (آموزش اکسل 2007) به روشهای زیر قابل استفاده است :


آموزش اکسل 2007
دانلود کامل دوره
آموزش اکسل 2007

با دانلود مستقیم از سایت استفاده از چند بخش اول نرم افزار آموزش Excel 2007 رایگان میباشد

برای مشاهده آموزش تمامی توابع اکسل کلیک کنید.
برای مشاهده تمامی نسخه های آموزش اکسل کلیک کنید.

اکسل يك نرم افزار جامع براي كار با صفحات گسترده (Spread Sheet) است. با كمك اکسل ميتوانيد انواع جداول حاوي متون و اعداد را ايجاد كرده و از فرمولها و توابع رياضي، آماري و منطقي جهت محاسبات مربوط به آنها استفاده كنيد. همچنين، امكان ايجاد نمودارهاي متنوع از مقادير موجود در جدولها نيز امكانپذير است. در صورت استفاده از قابليتهاي حرفه اي مانند ماكروها و زبان VBA ميتوان گفت كه Excel تقريباً براي ايجاد تمام كاربرگها و نرم افزارهاي مالي و آماري راه حل مناسبي به شمار مي آيد..


اجراي برنامه نصب
تعيين نحوه نصب Ms Office 2007
استفاده از Ms Office Language Settings


Excel چيست؟
شروع کار با Excel
چگونه يک Workbook را باز کنيم؟
آشنايي با محيط Excel
حرکت در صفحات Excel
نمونه ذخيره کردن يک کتاب کاري (Workbook)
بستن يک کتاب کاري (Workbook)
باز کردن يک کتاب کاري که اخيرا استفاده شده
استفاده از قابليتهاي کمک (Help)
خروج از Excel


ايجاد کتابهاي کاري (Workbook)
نحوه وارد کردن داده ها
آشنايي با فرمولها
استفاده از قابليت AutoComplete
انتخاب کردن، حرکت دادن و حذف سطرها و ستونها
آشنايي با دستورات Copy،Cut و Paste
استفاده از دستورات Undo و Redo
استفاده از دستورات Find و Replace
حرکت دادن و کپي کردن صفحات


تنظيم اندازه سطرها و ستونها
تراز متون سطرها
شکل دهي داده هاي عددي با Number Format
پيکربندي (Format) متون
استفاده از قابليت Format Painter
استفاده از سبک (Style) و ابزار AutoFormat
آشنايي با غلط ياب (Spell Checker)
آشنايي با تصحيح کننده خودکار (AutoCorrect)
کار با AutoFill


روشهاي مشاهده صفحات کاري (Worksheet)
دستورات Split و Freeze
اضافه کردن سربرگ (Header) و پاورقي (Footer)
تنظيم صفحه با استفاده از Page Setup
تنظيم محدوده چاپ
پيش نماي چاپ (Print Preview) و عمليات چاپ


کپي کردن فرمولها
استفاده از شمارشگر خودکار (Autocalculate)
توابع در Excel
استفاده از Function Arguments
کار با قابليت Manual Calculation
کنترل هاي محاسباتي
استفاده از توابع امور مالي
استفاده از تابع شرطي If
استفاده از تاريخ در توابع
کار با توابع آماري


ايجاد يک نمودار (Diagram)
شکل دهي و پيکربندي نمودارها
ويرايش اطلاعات موجود در نمودارها
تغيير نوع نمودارها
استفاده از ابزارهاي طراحي
درج عناصر گرافيکي
چاپ يک نمودار


ايجاد ماکروهاي جديد در Excel
استفاده از ماکروها در Excel
آشنايي با پنجره ماکرو (Macro)
نحوه تغيير فرمت يک ستون
آشنايي با محيط Visual Basic Editor
طراحي فرمهاي کاربردي در محيط Visual Basic Editor
آشنايي با دستورات زبان Visual Basic For Application
استفاده از ساختارها و توابع Visual Basic
استفاده از کنترلهاي ActiveX در محيط Visual Basic Editor


مباحث اصلی شامل:
- آشنايي با محيط كاري Excel
- روش استفاده از دستيار Office
- كار با كتابهاي كاري (Work Book)
- استفاده از قابليت Auto Complete
- عمليات مختلف در كاربرگها ( Worksheet)
- استفاده از ترازها ( Cell Alignment )
- پيكر بندي (Format) داده هاي عددي و حروفي
- استفاده از قابليت Format Painter
- روشهاي Freeze و Split
- استفاده از سربرگ و پاورقي
- استفاده ازقابليت Auto Calculate
- كاربا ابزارهاي Auto Correct, Auto Format, Auto Filll
- فرمولها و توابع ( محاسباتي , مالي , شرطي و ...)
- نحوه ايجاد و كار با نمودارها و جداول
- استفاده از ابزارهاي طراحي
- كاربا اشيا گرافيكي
- روشهاي چاپ كاربرگها و نمودارها
- كار با سبكها (Style)
- ايجاد ماكروهاي حرفه اي در Excel XP
- آشنايي با محيط Viusal Basic Editor
- آشنايي با زبان برنامه نويسي VBA
- و ...


پشتیبانی
09123117912 واتس آپ