آموزش SQL Server

آموزش اس کیو ال سرور شبیه سازی شده و تعاملی با صدا و متن فارسی


اس کیو ال سرور 2019
دانلود
اس کیو ال سرور 2019

با دانلود مستقیم از سایت استفاده از چند بخش اول نرم افزار آموزش SQL Server 2019 رایگان میباشد

آموزش SQL Server 2019 تحت ویندوز و تحت اندروید قابل دانلود است

برای مشاهده تمامی نسخه های آموزش SQL Server کلیک کنید.

SQL Server 2019 یک پایگاه داده قدرتمند از نوع رابطه ای است. در نرم افزار آموزش SQL Server 2019 به بررسی مطالب زیر میپردازیم :


مقدمه
روش نصب SQL Server 2019
حذف SQL Server 2019


آشنایی با SQL Server Management Studio
تعیین سرویس دهنده
ثبت یک نمونه از SQL Serverمفهوم پایگاه داده، جدول و رکورد در SQL Server 2019
روش ایجاد پایگاه داده
ایجاد جدول در پایگاه داده
تغییر فیلدهای جدول
کلیدهای اصلی و خارجی
تعیین رابطه بین جدولها


جامعیت داده‌ها چیست ؟
نمودار رابطه پایگاه داده


روش ایجاد پرس و جو
آشنایی با دستور Select
جدول موقت
ویرایشگر طراحی پرس و جو
نکات دیگری در دستور Select
شناسائی و اداره خطا در T-SQL


روش تعریف متغیر
دستور Insert
دستورCreate Table
دستور Update
دستور Delete و Truncate
دستور Drop
ساختار شرطی If
ساختار حلقه While
استفاده از کدهای آماده


مفهوم روال ذخیره شده
روالهای ذخیره شده سیستمی
ایجاد روال ذخیره شده توسط T-SQL
حذف روال ذخیره شده توسط T-SQL
تعیین پارامتر برای روال ذخیره شده
حمله SQL Injection
ایجاد روال ذخیره شده توسط CLR


روش تهیه پشتیبان
تعیین زمان تهیه پشتیبان
آشنایی با SQL Server Agent
روش ایجاد Job
تنظیم زمان اجرای Job
مشاهده نتیجه اجرای Job
مشاهده خطاهای اجرای Job
ارسال خطا به کاربران
کار با SQL Server Profilerمفهوم امنیت در SQL Server
تعیین سیاست رمزگذاری در ویندوز
تعریف کاربر در Windows
امکان تعریف کاربر در SQL Server
تعریف کاربر ویندوز در SQL Server
تعریف کاربر در SQL Server


دستورات T-SQL تعریف کاربر
تغییر مشخصات کاربر
مشاهده کاربر پایگاه داده
Schema پایگاه داده
اتصال به موتور SQL Server توسط کاربر جدید
بررسی Schema
بررسی دسترسی کاربر


تعریف جامعیت داده
تعریف قید با استفاده از T-SQL
مشاهده قید ایجاد شده در جدول
ایجاد Trigger نوع DDL
ایجاد Trigger نوع DML


انواع دید
ایجاد دید توسط Management Studio
ایجاد دید توسط T-SQL
ویرایش رکوردهای دید
حذف، تغییر و تعریف دید
روش استفاده از دید
تعیین دسترسی یک کاربر به دید
بررسی دسترسی یک کاربرآموزش زبان sql
آموزش sql query
آموزش microsoft sql server
آموزش sql server dba
آموزش t-sql
آموزش پایگاه داده sql


و چندین نکته آموزشی دیگر در SQL Server 2019 - اس کیو ال سرور 2019


بازگشت به بالای صفحه

اس کیو ال سرور 2016
دانلود
اس کیو ال سرور 2016
شماره شناسنامه اثر
8-00630-046631

با دانلود مستقیم از سایت استفاده از چند بخش اول نرم افزار آموزش SQL Server 2016 رایگان میباشد

آموزش SQL Server 2016 تحت ویندوز و تحت اندروید قابل دانلود است

برای مشاهده تمامی نسخه های آموزش SQL Server کلیک کنید.

SQL Server 2016 یک پایگاه داده قدرتمند از نوع رابطه ای است. در نرم افزار آموزش SQL Server 2016 به بررسی مطالب زیر میپردازیم :


مقدمه
روش نصب SQL Server 2016
حذف SQL Server 2016


آشنایی با SQL Server Management Studio
تعیین سرویس دهنده
ثبت یک نمونه از SQL Serverمفهوم پایگاه داده، جدول و رکورد در SQL Server 2016
روش ایجاد پایگاه داده
ایجاد جدول در پایگاه داده
تغییر فیلدهای جدول
کلیدهای اصلی و خارجی
تعیین رابطه بین جدولها
قواعد جامعیت داده‌ها
نمودار رابطه پایگاه داده


روش ایجاد پرس و جو
آشنایی با دستور Select
جدول موقت
ویرایشگر طراحی پرس و جو
نکات دیگری در دستور Select
شناسائی و اداره خطا در T-SQL


روش تعریف متغیر
دستور Insert
دستورCreate Table
دستور Update
دستور Delete و Truncate
دستور Drop
ساختار شرطی If
ساختار حلقه While
استفاده از کدهای آماده


مفهوم روال ذخیره شده
روالهای ذخیره شده سیستمی
ایجاد روال ذخیره شده توسط T-SQL
حذف روال ذخیره شده توسط T-SQL
تعیین پارامتر برای روال ذخیره شده
حمله SQL Injection
ایجاد روال ذخیره شده توسط CLR


روش تهیه پشتیبان
تعیین زمان تهیه پشتیبان
آشنایی با SQL Server Agent
روش ایجاد Job
تنظیم زمان اجرای Job
مشاهده نتیجه اجرای Job
مشاهده خطاهای اجرای Job
ارسال خطا به کاربران
کار با SQL Server Profilerمفهوم امنیت در SQL Server
تعیین سیاست رمزگذاری در ویندوز
تعریف کاربر در Windows
امکان تعریف کاربر در SQL Server
تعریف کاربر ویندوز در SQL Server
تعریف کاربر در SQL Server


دستورات T-SQL تعریف کاربر
تغییر مشخصات کاربر
مشاهده کاربر پایگاه داده
Schema پایگاه داده
اتصال به موتور SQL Server توسط کاربر جدید
بررسی Schema
بررسی دسترسی کاربر


تعریف جامعیت داده
تعریف قید با استفاده از T-SQL
مشاهده قید ایجاد شده در جدول
ایجاد Trigger نوع DDL
ایجاد Trigger نوع DML


انواع دید
ایجاد دید توسط Management Studio
ایجاد دید توسط T-SQL
ویرایش رکوردهای دید
حذف، تغییر و تعریف دید
روش استفاده از دید
تعیین دسترسی یک کاربر به دید
بررسی دسترسی یک کاربرو چندین نکته آموزشی دیگر در SQL Server 2016 - اس کیو ال سرور 2016


بازگشت به بالای صفحه

اس کیو ال سرور 2014
دانلود
اس کیو ال سرور 2014
شماره شناسنامه اثر
8-00630-046631

با دانلود مستقیم از سایت استفاده از چند بخش اول نرم افزار آموزش SQL Server 2014 رایگان میباشد

آموزش SQL Server 2014 تحت ویندوز و تحت اندروید قابل دانلود است

برای مشاهده تمامی نسخه های آموزش SQL Server کلیک کنید.

SQL Server 2014 یک پایگاه داده قدرت مند از نوع رابطه ای است. در نرم افزار آموزش SQL Server 2014 به بررسی مطالب زیر میپردازیم :


مقدمه
روش نصب SQL Server 2014
حذف SQL Server 2014


آشنايي با SQL Server Management Studio
تعيين سرويس دهنده
ثبت يک نمونه از SQL Serverمفهوم پايگاه داده، جدول و رکورد در SQL Server 2014
روش ايجاد پايگاه داده
ايجاد جدول در پايگاه داده
تغيير فيلدهاي جدول
کليدهاي اصلي و خارجي
تعيين رابطه بين جدولها
قواعد جامعيت داده‌ها
نمودار رابطه پايگاه داده


روش ايجاد پرس و جو
آشنايي با دستور Select
جدول موقت
ويرايشگر طراحي پرس و جو
نکات ديگري در دستور Select
شناسائي و اداره خطا در T-SQL


روش تعريف متغير
دستور Insert
دستورCreate Table
دستور Update
دستور Delete و Truncate
دستور Drop
ساختار شرطي If
ساختار حلقه While
استفاده از کدهاي آماده


مفهوم روال ذخيره شده
روالهاي ذخيره شده سيستمي
ايجاد روال ذخيره شده توسط T-SQL
حذف روال ذخيره شده توسط T-SQL
تعيين پارامتر براي روال ذخيره شده
حمله SQL Injection
ايجاد روال ذخيره شده توسط CLR


روش تهيه پشتيبان
تعيين زمان تهيه پشتيبان
آشنايي با SQL Server Agent
روش ايجاد Job
تنظيم زمان اجراي Job
مشاهده نتيجه اجراي Job
مشاهده خطاهاي اجراي Job
ارسال خطا به کاربران
کار با SQL Server Profilerمفهوم امنيت در SQL Server
تعيين سياست رمزگذاري در ويندوز
تعريف کاربر در Windows
امکان تعريف کاربر در SQL Server
تعريف کاربر ويندوز در SQL Server
تعريف کاربر در SQL Server
تعيين دسترسي کاربر
دستورات T-SQL تعريف کاربر
تغيير دسترسي کاربر
مشاهده کاربران موجود در پايگاه داده
Schema پايگاه داده
اتصال به موتور SQL Server توسط کاربر جديد
بررسي Schema
بررسي دسترسي کاربر
مشاهده و تعريف Role
دستورات T-SQL


تعريف جامعيت داده
تعريف قيد با استفاده از T-SQL
مشاهده قيد ايجاد شده در جدول
ايجاد Trigger نوع DDL
ايجاد Trigger نوع DML


انواع ديد
ايجاد ديد توسط Management Studio
ايجاد ديد توسط T-SQL
ويرايش رکوردهاي ديد
حذف، تغيير و تعريف ديد
روش استفاده از ديد
تعيين دسترسي يک کاربر به ديد
بررسي دسترسي يک کاربرو چندین نکته آموزشی دیگر در SQL Server 2014 - اس کیو ال سرور 2014


بازگشت به بالای صفحه

اس کیو ال سرور 2012
دانلود
اس کیو ال سرور 2012
شماره شناسنامه اثر
8-00630-032744

با دانلود مستقیم از سایت استفاده از چند بخش اول نرم افزار آموزش SQL Server 2012 رایگان میباشد

برای مشاهده تمامی نسخه های آموزش SQL Server کلیک کنید.

SQL Server 2012 یک پایگاه داده قدرت مند از نوع رابطه ای است. در نرم افزار آموزش SQL Server 2012 به بررسی مطالب زیر میپردازیم :


مقدمه
روش نصب SQL Server 2012
حذف SQL Server 2012


آشنايي با SQL Server Management Studio
تعيين سرويس دهنده
ثبت يک نمونه از SQL Serverمفهوم پايگاه داده، جدول و رکورد در SQL Server 2012
روش ايجاد پايگاه داده
ايجاد جدول در پايگاه داده
تغيير فيلدهاي جدول
کليدهاي اصلي و خارجي
تعيين رابطه بين جدولها
قواعد جامعيت داده‌ها
نمودار رابطه پايگاه داده


روش ايجاد پرس و جو
آشنايي با دستور Select
جدول موقت
ويرايشگر طراحي پرس و جو
نکات ديگري در دستور Select
شناسائي و اداره خطا در T-SQL


روش تعريف متغير
دستور Insert
دستورCreate Table
دستور Update
دستور Delete و Truncate
دستور Drop
ساختار شرطي If
ساختار حلقه While
استفاده از کدهاي آماده


مفهوم روال ذخيره شده
روالهاي ذخيره شده سيستمي
ايجاد روال ذخيره شده توسط T-SQL
حذف روال ذخيره شده توسط T-SQL
تعيين پارامتر براي روال ذخيره شده
حمله SQL Injection
ايجاد روال ذخيره شده توسط CLR


روش تهيه پشتيبان
تعيين زمان تهيه پشتيبان
آشنايي با SQL Server Agent
روش ايجاد Job
تنظيم زمان اجراي Job
مشاهده نتيجه اجراي Job
مشاهده خطاهاي اجراي Job
ارسال خطا به کاربران
کار با SQL Server Profilerمفهوم امنيت در SQL Server
تعيين سياست رمزگذاري در ويندوز
تعريف کاربر در Windows
امکان تعريف کاربر در SQL Server
تعريف کاربر ويندوز در SQL Server
تعريف کاربر در SQL Server
تعيين دسترسي کاربر
دستورات T-SQL تعريف کاربر
تغيير دسترسي کاربر
مشاهده کاربران موجود در پايگاه داده
Schema پايگاه داده
اتصال به موتور SQL Server توسط کاربر جديد
بررسي Schema
بررسي دسترسي کاربر
مشاهده و تعريف Role
دستورات T-SQL


تعريف جامعيت داده
تعريف قيد با استفاده از T-SQL
مشاهده قيد ايجاد شده در جدول
ايجاد Trigger نوع DDL
ايجاد Trigger نوع DML


انواع ديد
ايجاد ديد توسط Management Studio
ايجاد ديد توسط T-SQL
ويرايش رکوردهاي ديد
حذف، تغيير و تعريف ديد
روش استفاده از ديد
تعيين دسترسي يک کاربر به ديد
بررسي دسترسي يک کاربرو چندین نکته آموزشی دیگر در SQL Server 2012 - اس کیو ال سرور 2012


بازگشت به بالای صفحه

اس کیو ال سرور 2008
دانلود
اس کیو ال سرور 2008
شماره شناسنامه اثر
27-221940-8

با دانلود مستقیم از سایت استفاده از چند بخش اول نرم افزار آموزش SQL Server 2008 رایگان میباشد

برای مشاهده تمامی نسخه های آموزش SQL Server کلیک کنید.

SQL Server 2008 یک پایگاه داده قدرت مند از نوع رابطه ای است. در نرم افزار آموزش SQL Server 2008 به بررسی مطالب زیر میپردازیم :


مقدمه
روش نصب SQL Server 2008
حذف SQL Server 2008


آشنايي با SQL Server Management Studio
تعيين سرويس دهنده
ثبت يک نمونه از SQL Serverمفهوم پايگاه داده، جدول و رکورد در SQL Server 2008
روش ايجاد پايگاه داده
ايجاد جدول در پايگاه داده
تغيير فيلدهاي جدول
کليدهاي اصلي و خارجي
تعيين رابطه بين جدولها
قواعد جامعيت داده‌ها
نمودار رابطه پايگاه داده


روش ايجاد پرس و جو
آشنايي با دستور Select
جدول موقت
ويرايشگر طراحي پرس و جو
نکات ديگري در دستور Select
شناسائي و اداره خطا در T-SQL


روش تعريف متغير
دستور Insert
دستورCreate Table
دستور Update
دستور Delete و Truncate
دستور Drop
ساختار شرطي If
ساختار حلقه While
استفاده از کدهاي آماده


مفهوم روال ذخيره شده
روالهاي ذخيره شده سيستمي
ايجاد روال ذخيره شده توسط T-SQL
حذف روال ذخيره شده توسط T-SQL
تعيين پارامتر براي روال ذخيره شده
حمله SQL Injection
ايجاد روال ذخيره شده توسط CLR


روش تهيه پشتيبان
تعيين زمان تهيه پشتيبان
آشنايي با SQL Server Agent
روش ايجاد Job
تنظيم زمان اجراي Job
مشاهده نتيجه اجراي Job
مشاهده خطاهاي اجراي Job
ارسال خطا به کاربران
کار با SQL Server Profilerمفهوم امنيت در SQL Server
تعيين سياست رمزگذاري در ويندوز
تعريف کاربر در Windows
امکان تعريف کاربر در SQL Server
تعريف کاربر ويندوز در SQL Server
تعريف کاربر در SQL Server
تعيين دسترسي کاربر
دستورات T-SQL تعريف کاربر
تغيير دسترسي کاربر
مشاهده کاربران موجود در پايگاه داده
Schema پايگاه داده
اتصال به موتور SQL Server توسط کاربر جديد
بررسي Schema
بررسي دسترسي کاربر
مشاهده و تعريف Role
دستورات T-SQL


تعريف جامعيت داده
تعريف قيد با استفاده از T-SQL
مشاهده قيد ايجاد شده در جدول
ايجاد Trigger نوع DDL
ايجاد Trigger نوع DML


انواع ديد
ايجاد ديد توسط Management Studio
ايجاد ديد توسط T-SQL
ويرايش رکوردهاي ديد
حذف، تغيير و تعريف ديد
روش استفاده از ديد
تعيين دسترسي يک کاربر به ديد
بررسي دسترسي يک کاربرو چندین نکته آموزشی دیگر در SQL Server 2008 - اس کیو ال سرور 2008


بازگشت به بالای صفحه

اموزش اس کیو ال سرور 2005
دانلود
اموزش اس کیو ال سرور 2005

با دانلود مستقیم از سایت استفاده از چند بخش اول نرم افزار آموزش SQL Server 2005 رایگان میباشد

برای مشاهده تمامی نسخه های آموزش SQL Server کلیک کنید.

برای مشاهده نرم افزار آموزش SQL Server 2008 بر روی این لینک کلیک کنید.

دانلود کنین :
فهرست کتاب SQL Server 2005
بخش اول کتاب SQL Server 2005
بخش دوم کتاب SQL Server 2005
بخش سوم کتاب SQL Server 2005

SQL Server 2005 یک پایگاه داده قدرت مند از نوع رابطه ای است. در نرم افزار آموزش SQL Server 2005 به بررسی مطالب زیر میپردازیم :


مقدمه
روش نصب SQL Server 2005
حذف SQL Server 2005


آشنايي با SQL Server Management Studio
تعيين سرويس دهنده
ثبت يک نمونه از SQL Server
کار با اشياء يک نمونه از SQL Server
تعيين دسترسي کاربر به SQL Server
مشاهده وضعيت SQL Server
پرس و جوها
تغيير محيط SQL Server Management Studio
کار با SQL Server Configuration Manager


مقدمه
بررسي فعال بودن سرويس دهنده SQL Server
مفهوم پايگاه داده، جدول و رکورد
روش ايجاد پايگاه داده
ايجاد جدول در پايگاه داده
تغيير فيلدهاي جدول
کليدهاي اصلي و خارجي
تعيين رابطه بين جدولها
قواعد جامعيت داده‌ها
نمودار رابطه پايگاه داده


روش ايجاد پرس و جو
آشنايي با دستور Select
جدول موقت
ويرايشگر طراحي پرس و جو
نکات ديگري در دستور Select
شناسائي و اداره خطا در T-SQL


مقدمه
روش تعريف متغير
دستور Insert
دستورCreate Table
دستور Update
دستور Delete و Truncate
دستور Drop و ساختار شرطي If
ساختار حلقه While
استفاده از کدهاي آماده


مفهوم روال ذخيره شده
روالهاي ذخيره شده سيستمي
ايجاد روال ذخيره شده توسط T-SQL
حذف روال ذخيره شده توسط T-SQL
تعيين پارامتر براي روال ذخيره شده
حمله SQL Injection
ايجاد روال ذخيره شده توسط CLR


روش تهيه پشتيبان
تعيين زمان تهيه پشتيبان
آشنايي با SQL Server Agent
روش ايجاد Job
تنظيم زمان اجراي Job
مشاهده نتيجه اجراي Job
مشاهده خطاهاي اجراي Job
ارسال خطا به کاربران
کار با SQL Server Profilerمفهوم امنيت در SQL Server
تعيين سياست رمزگذاري در ويندوز
تعريف کاربر در Windows
امکان تعريف کاربر در SQL Server
تعريف کاربر ويندوز در SQL Server
تعريف کاربر در SQL Server
تعيين دسترسي کاربر
دستورات T-SQL تعريف کاربر
تغيير دسترسي کاربر
مشاهده کاربران موجود در پايگاه داده
Schema پايگاه داده
اتصال به موتور SQL Server توسط کاربر جديد
بررسي Schema
بررسي دسترسي کاربر
مشاهده و تعريف Role
دستورات T-SQL


تعريف جامعيت داده
تعريف قيد با استفاده از T-SQL
مشاهده قيد ايجاد شده در جدول
ايجاد Trigger نوع DDL
ايجاد Trigger نوع DML


انواع ديد
ايجاد ديد توسط Management Studio
ايجاد ديد توسط T-SQL
ويرايش رکوردهاي ديد
حذف، تغيير و تعريف ديد
روش استفاده از ديد
تعيين دسترسي يک کاربر به ديد
بررسي دسترسي يک کاربر


و چندین نکته آموزشی دیگر در SQL Server 2005 - اس کیو ال سرور 2005


بازگشت به بالای صفحه

اس کیو ال سرور 2000
دانلود
اس کیو ال سرور 2000

با دانلود مستقیم از سایت استفاده از چند بخش اول نرم افزار آموزش SQL Server 2000 رایگان میباشد

برای مشاهده تمامی نسخه های آموزش SQL Server کلیک کنید.


نسخه جدید : برای مشاهده نرم افزار آموزش SQL Server 2008 بر روی این لینک کلیک کنید.

نرم افزار SQL Server 2000 یک پایگاه داده از نوع رابطه ای است که نسخه جدید آن SQL Server 2005 است. آموزش SQL Server 2005 نیز در این سایت موجود است. در نرم افزار آموزشی SQL Server 2000 با مفاهیم زیر آشنا میشوید:


مقدمه
معرفي SQL Server
نحوه کار با Books Online
آشنايي با محيط Enterprise Manager
تنظيم خصوصيات Server
نحوه ثبت Server در SQL Server 2000
SQL Server Group
نحوه کار با Enterprise Manager


مقدمه
نحوه ايجاد Job در SQL Server 2000
نحوه تعريف Step
Job زمانبندي شده
نحوه تعريف يک اپراتور
آشنايي با تاريخچه Job
ايجاد Job با استفاده از Wizard
ايجاد Alert با استفاده از Wizard
ايجاد Alert با استفاده از Enterprise Manager


مقدمه
ساخت پايگاه داده با استفاده از Wizard در SQL Server 2000
ساخت پايگاه داده با استفاده از Enterprise Manager
حذف پايگاه داده در SQL Server 2000
خصوصيات پايگاه داده
ايجاد جدول با استفاده از Enterprise Manager
ايجاد کليد اصلي (PK)
خصوصيات جدول
ساخت پايگاه داده با استفاده از زبان Transct-SQL
آشنايي با SQL Query Analyzer


مقدمه
ايجاد پايگاه داده در SQL Server 2000
ايجاد پايگاه داده با تنظيم خصوصيات
ايجاد جدول با دستورات Transact-SQL
ايجاد کليد اصلي با دستورات Transact-SQL
تعريف کليد خارجي (FK)
کار با Index
استفاده از Rule
تعريف و ايجاد Default
نحوه استفاده از Alter
Drop و نحوه استفاده آن


مقدمه
آشنايي با دستور SELECT در SQL Server 2000
جستجو بين داده ها با شرط WHERE
عملگرهاي IS NULL ، OR ، AND و Like
روش استفاده از Distinet
عملگرهاي ANY و Group BY
تابع Count در SQL Server 2000
کار با Having و Order By
خاصيت Identity
دستورات اجتماع، اشتراک، تفاضل و Case
تابع Compute
انواع جدولهاي موقتي
پرس و جوهاي پيشرفته
عملگرهاي Join


مقدمه
دستور Delete، Update، Insert و Truncate
تفاوت Delete و Drop
توسعه SQL
دستور IF در SQL Server 2000
متغيرهاي محلي
روالهاي ذخيره شده
نحوه اجراي روالهاي ذخيره شده
ايجاد روالهاي ذخيره شده با استفاده از Wizard
نحوه حذف و تغيير يک روال ذخيره شده


مقدمه
انواع زير برنامه
ايجاد يک تابع جديد
حذف تابع در SQL Server 2000
Index و نحوه ايجاد آن
Index چندگانه
ايجاد Index با استفاده از Wizard
حذف Index
جدول سيستمي Sysindex
کليدها در SQL Server 2000
بهينه سازي پرس و جوها


مقدمه
روش ايجاد Viewها
ايجاد View با استفاده از Wizard
تغيير خصوصيات View
حذف View در SQL Server 2000
نحوه ورود تغيير و حذف اطلاعات در View
جداول سيستمي
روالهاي سيستمي


مقدمه
تعريف يک کاربر جديد
حذف کاربر در SQL Server 2000
تغيير رمز عبور
مجوزهاي دتسترسي به پايگاه داده
تعيين سطح دسترسي
تغيير مالک پايگاه داده
تعريف نقش و انواع آن
انواع نقش ثابت سرويس دهنده
مالک پايگاه داده
نقش پايگاه داده اي ثابت
نقش عمومي
نقش کاربردي
نقش پايگاه داده اي تعريف شده توسط کاربر


مقدمه
دسترسي به دستورات
دستور Grant در SQL Server 2000
دسترسي به اشياء
دستور Deny
دستور Revoke
مديريت امنيت با استفاده از Enterprise Manager
اضافه کردن کاربر با استفاده از Enterprise Manager
تعيين سطح دسترسي کاربر
متصل سازي کاربر به يک نقش سرويس دهنده ثابت
متصل سازي کاربر به يک نقش پايگاه داده اي ثابت
مديريت دسترسي اشياء


مقدمه
عملکرد Trigger در SQL Server 2000
تغيير ساختار Trigger
تنظيم ترتيب Triggerها
حذف Trigger
ايجاد و تغيير Triggerها در Enterprise Manager
ايجاد Alert در SQL Server 2000
آشنايي با Error Log
کار با Database Maintenance Plans


و چندین نکته آموزشی دیگر در SQL Server 2000


بازگشت به بالای صفحه

پشتیبانی
09123117912 واتس آپ